Wydanie 1/2017
str. 9 - 12

Cechy charakterystyczne guzów wewnątrzgałkowych w Deep Range Imaging optycznej koherentnej tomografii

Characteristic features of choroidal nevus and small choroidal melanoma in Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography

Anna Markiewicz 1,2 , Bożena Romanowska-Dixon 1,2 , Barbara Jakubowska 2 , Anna Romanowska-Pawliczek 3

1 Department of Ophthalmology and Ocular Oncology of the Jagiellonian University, Medical College, Cracow, Poland
Head: Professor Bożena Romanowska-Dixon, MD, PhD
2 Department of Ophthalmology and Ocular Oncology University Hospital on Cracow, Poland
Head: Professor Bożena Romanowska-Dixon, MD, PhD
3 University of Texas Health Science Center, Houston, United States
Head: Jenifer Juranek, PhD


Streszczenie: Cel: przedstawienie charakterystycznych cech znamion naczyniówki i małych czerniaków naczyniówki w Deep Range Imaging optycznej koherentnej tomografii u pacjentów diagnozowanych i leczonych w Klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie w 2014 roku.
Materiał i metody: badaniem objęto 71 chorych, u których rozpoznano znamię naczyniówki lub małego czerniaka. Rozpoznanie zmian naczyniówki było potwierdzone podczas obserwacji z wykonaniem pomiarów ultrasonograficznych, przeważnie w prezentacji B, oraz kolorowego zdjęcia dna oka. U wszystkich chorych wykonano badanie Deep Range Imaging optycznej koherentnej tomografii firmy Topcon.
Wyniki: u 11 chorych rozpoznano małe znamię naczyniówki (<1,0 mm wysokości i <3,0 mm średnicy podstawy), u 42 chorych – typowe (1,0–2,0 mm wysokości i 3,0–5,0 mm średnicy podstawy), a u 5 chorych – atypowe (≤ 2,0 mm wysokości i >5,0 mm średnicy podstawy), u 13 chorych zaś małego czerniaka (według reguły TFSOM opracowanej przez Shieldsów). Stwierdzone przez nas charakterystyczne cechy w badaniu Deep Range Imaging optycznej koherentnej tomografii to: kompresja choriokapilar we wszystkich atypowych znamionach i małych czerniakach oraz zmiany w warstwach zewnętrznej i/lub wewnętrznej naczyniówki we wszystkich zmianach. Inne stwierdzone cechy to: płyn podsiatkówkowy, zmiany w warstwie fotoreceptorów i makrofagi obładowane lipofuscyną, które są częściej obecne w atypowych znamionach i małych czerniakach. Zaobserwowano, że kopulasty kształt i skrzydlaste granice guza miały jedynie małe czerniaki.
Wnioski: Badanie Deep Range Imaging optycznej koherentnej tomografii pozwala uwidocznić wszystkie szczegóły budowy naczyniówki i ich nieprawidłowości. Te właściwości są bardzo przydatne w diagnostyce różnicowej znamion i małych czerniaków naczyniówki.

Summary: Purpose: To determine characteristic features of choroidal nevi and small choroidal melanomas in Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography in patients diagnosed and treated at the Department of Ophthalmology and Ocular Oncology of the Jagiellonian University, Medical College in Cracow within 2014 year.
Materrial and methods: 71 patients with choroidal nevi or small choroidal melanomas were studied. Choroidal lesions were diagnosed clinically based on measurements of cross-sectional ultrasound images, mostly B-scans, and color fundus photography. The Topcon’s Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography was used to enable better visualization of choroidal pathologies.
Results: 11 patients were diagnosed with small choroidal nevus (<1.0 mm thickness and < 3.0 mm diameter), 42 – with typical nevus (1.0–2.0 mm thickness and 3.0–5.0 mm diameter), 5 – with atypical nevus (≤ 2.0 mm thickness and > 5.0 mm diameter) and 13 – with small melanoma (according to Shields’ TFSOM rule). Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography demonstrated characteristic features of these lesions: compression of choriocapillaris in all atypical nevi and small melanomas, inner and/or outer choroidal changes in all choroidal lesions. Other features, such as subretinal fluid, photoreceptors changes, macrophages with lipofuscin, were mostly present in atypical nevi and small melanomas. Dome tumor shape and wing border shape were found only in small melanomas.
Conclusion: Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography enables visualization of all choroidal structures and their pathology. It is useful in differential diagnosis of choroidal nevi and small choroidal melanomas.

Słowa kluczowe: znamię naczyniówki, mały czerniak naczyniówki, diagnostyka różnicowa, atypowe znamię naczyniówki, Deep Range Imaging optyczna koherentna tomografia (DRI-OCT).

Keywords: choroidal nevus, small choroidal melanoma, differential diagnosis, atypical choroidal nevus, Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography (DRI-OCT).


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI