Wydanie 1/2017
str. 34 - 43

Wpływ operacji fakoemulsyfikacji zaćmy na parametry kąta tęczówkowo-rogówkowego i głębokość komory przedniej w badaniu swept-source optycznej koherentnej tomografii – porównanie oczu z otwartym i pierwotnie zamkniętym kątem przesączania

Effect of cataract phacoemulsification on irido-corneal angle parameters and anterior chamber depth in a swept-source optical coherence tomography study – open vs primary closed-angle eyes comparison study

Anna K. Kurowska 1,2, Jerzy Szaflik 2, Jacek P. Szaflik 1,2

1 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
2 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie


Streszczenie: Cel: ocena wpływu operacji fakoemulsyfikacji zaćmy i wszczepienia sztucznej soczewki na konfigurację kąta przesączania i głębokość komory przedniej w badaniu wykonywanym za pomocą optycznej koherentnej tomografii przedniego odcinka oka techniką strojonego źródła światła w oczach z otwartym i pierwotnie zamkniętym kątem przesączania.
Materiał i metody: do analizy włączono 211 oczu (157 pacjentów), które na podstawie wyniku badania optycznej koherentnej tomografii przedniego odcinka oka techniką strojonego źródła światła i danych klinicznych podzielono na dwie grupy: z otwartym kątem przesączania (127 oczu) i pierwotnie zamkniętym kątem przesączania (84 oczu). Parametry kąta takie jak: AOD500, TISA500 i TIA, wskaźnik kontaktu tęczówkowo-trabekularnego oraz centralną głębokość komory przedniej oceniano przed operacją oraz po 6 miesiącach od operacji.
Wyniki: wszystkie parametry kąta przesączania przed operacją zaćmy i po niej były znacząco mniejsze u badanych z grupy zamkniętego kąta (p< 0,001). Po operacji wartości kąta przesączania zwiększyły się znacząco u badanych z obu grup (p< 0,05), a różnica zmiany między grupami nie była istotna statystycznie. Wskaźnik kontaktu tęczówkowo-trabekularnego w oczach z zamkniętym kątem przesączania wynosił 78,2% przed operacją i 19,7% po operacji, a w oczach z otwartym kątem przesączania odpowiednio: 32,94% i 0,0% (p< 0,001). Po operacji u badanych z obu grup komora przednia istotnie się pogłębiła (p< 0,001), bardziej w oczach z pierwotnie zamkniętym kątem przesączania (0,32 mm, p< 0,001).
Wnioski: operacja usunięcia zaćmy prowadzi do otwarcia i poszerzenia kąta przesączania. Zarówno w oczach z otwartym, jak i z zamkniętym kątem przesączania kąt tęczówkowo-rogówkowy poszerza się w porównywalnym stopniu, dlatego pozostaje znacząco węższy w przypadkach pierwotnego zamknięcia. Użytecznym narzędziem do ilościowej oceny obszaru zamknięcia kąta jest wskaźnik ITC (ITC index) w badaniu optycznej koherentnej tomografii przedniego odcinka oka techniką strojonego źródła światła. Efekt pogłębienia komory przedniej jest różny w oczach z otwartym kątem przesączania i w oczach z zamkniętym kątem przesączania – lepszy efekt odnotowuje się w oczach, w których przed operacją stwierdza się pierwotne zamknięcie kąta.

Summary: Purpose: The aim of the study was to compare the change in irido-trabecular angle configuration and anterior chamber depth after cataract phacoemulsification using swept-source anterior segment optical coherence tomography in eyes with open and primary closed anterior chamber angle.
Material and methods: 211 eyes (157 patients) divided into 2 groups according to anterior segment optical coherence tomography findings and clinical data: open-angle group (n = 127) and closed-angle group (n = 84) were enrolled. Angle parameters: AOD500, TISA500 and TIA in 4 quadrants, ITC index and central anterior chamber depth were measured preoperatively and at 6 months postoperatively.
Results: The mean values of all angle parameters were significantly smaller in closed-angle group before and after surgery (p< .001). They increased significantly in all eyes (p< .05), but the difference between the groups was not statistically significant. ITC index before and after surgery was 78.2% and 19.7% in closed-angle eyes (p< .001) and 32.94% and 0.0% in open-angle eyes (p< .001), respectively. The anterior chamber depth increased significantly after surgery in both groups (p< .001) with bigger change observed in closed-angle group (mean difference 0.32 mm, p< .001).
Conclusions: Cataract surgery opens and increases the width of the irido-corneal angle to the same extent in closed- and open-angle groups, so the angle remains more narrow in initially closed-angle eyes. ITC index in a swept-source anterior segment optical coherence tomography is a useful tool for the quantitative evaluation of angle closure area before and after cataract surgery. Postoperative change in anterior chamber depth differed significantly between the closed- and open-angle eyes.

Słowa kluczowe: wskaźnik kontaktu tęczówkowo-trabekularnego, dystans otwarcia kąta, głębokość komory przedniej, optyczna koherentna tomografia przedniego odcinka techniką strojonego źródła światła (swept-source AS-OCT).

Keywords: irido-trabecular contact index, angle opening distance, anterior chamber depth, swept-source anterior segment optical coherence tomography (swept-source AS-OCT).


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI